วธ.จับมือสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ รุกขยายตลาดอุตสาหกรรมบันเทิงไทย-จีนจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมพาศึกษาดูงานโพสต์-โปรดักชั่น และการผลิตแอนิเมชั่นในไทย

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษงานเสวนาการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หอการค้าไทยในจีน ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการเสวนากว่า 150 คน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานทั้งระดับประชาชนและระดับรัฐบาล โดยไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2518 นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 42 ปี และทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันหลายด้านอย่างแน่นแฟ้น โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ซึ่งนโยบายเมด อิน ไชน่า 2025 ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนด้วยอุตสาหกรรมทางปัญญา โดยให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสอดคล้องกับโมเดลประเทศไทย 4.0 และนโยบายของวธ.เน้นขับเคลื่อนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 เอฟ ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ มวยไทย แฟชั่น เทศกาลและประเพณี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์นั้น ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญอย่างมาก ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา มีคณะถ่ายทำภาพยนตร์จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาถ่ายทำในไทย 74 เรื่อง และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยกว่า 524 ล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมและงานเสวนาการส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างยั่งยืน ผ่านสื่อบันเทิง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 เพื่อนำตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการด้านสื่อบันเทิงของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมาพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมผ่านสื่อบันเทิง การแลกเปลี่ยนความรู้และผลิตสื่อบันเทิงร่วมกัน รวมถึงการขยายตลาดสื่อบันเทิงของทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรม อาทิ การนำคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาดูงานด้านโพสต์-โปรดักชั่น และการผลิตแอนิเมชั่นในไทย รวมทั้งมีการจัดเสวนาขึ้นที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน ด้วย

 

นายวีระ กล่าวด้วยว่า งานเสวนาครั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้ โดยผู้แทนหน่วยงานจากทั้งประเทศไทยและและสาธารณรัฐประชาชนจีนในหัวข้อต่างๆ อาทิ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสื่อบันเทิงต่างประเทศในประเทศจีน และแนวโน้มตลาดสื่อบันเทิงจีน นโยบายด้านความร่วมมือเพื่อการผลิตสื่อบันเทิงระหว่างประเทศ ความร่วมมือเพื่อการผลิตและเผยแพร่สื่อบันเทิง การลงทุนด้านภาพยนตร์ในประเทศจีนการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจภาพยนตร์และวีดิทัศน์รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย โอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น นอกจากนี้ มีกิจกรรมจับคู่ธุรกิจและร่วมลงทุนผลิตสื่อบันเทิงระหว่างผู้ประกอบการไทย-จีน