กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจจับการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในวันออกพรรษา

            กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจจับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในวันออกพรรษา ซึ่งถือเป็นวันที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสมุทรปราการ พบการกระทำผิดรวม 2 ราย

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค  มอบหมายให้ประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในวันออกพรรษา  จึงได้ส่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันออกพรรษา และเป็นวันที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย เพื่อกระตุ้นให้สถานประกอบการ ร้านค้าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยทีมปฏิบัติงานแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศูนย์กฎหมาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ในจังหวัดอุทัยธานี พบว่าจากการตรวจสอบทั้งหมด 38 ราย  ไม่พบการกระทำความผิด   จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่สถานประกอบการและประชาชน  ส่วนชุดที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ศูนย์กฎหมาย  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ  พบว่าจากการตรวจสอบทั้งหมด  35 ราย  พบการกระทำผิด 2 ราย  ในมาตรา 28  วันเวลาที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วันออกพรรษา) ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้จับกุมและดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดทั้งสองรายดังกล่าว

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวอีกว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มุ่งเน้นการเฝ้าระวังในเรื่องวันเวลาที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา28)  ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี (มาตรา29)  นอกจากนี้ยังเน้นย้ำเกี่ยวกับ (มาตรา 32)  การโฆษณาแสดงสัญลักษณ์ตราสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการส่งเสริมการขาย (มาตรา 30) ลด แลก แจก แถม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  หากพบการกระทำผิดกฎหมายสามารถร้องเรียนได้ที่โปรแกรม tas ซึ่งเป็นระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทางเว็บไซต์ “http://tas.go.th” หรือโทร. 02 590 3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

**************************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค