กสร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ ร้อยเอ็ด พร้อมชูเป็นต้นแบบปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบกลุ่มทำวิกผม ทำพรมเช็ดเท้า เสื่อ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างการรับรู้สิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย พร้อมผลักดันเป็นต้นแบบแก่แรงงานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้นโยบายการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบเป็นหนึ่งในนโยบายเน้นหนักที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 20.8 ล้านคน เพื่อให้แรงงานนอกระบบได้เข้าถึงสิทธิทางกฎหมายรวมถึงบริการของภาครัฐมากยิ่งขึ้น กสร. จึงได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ความปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือสร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ได้มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแรงงานนอกระบบ กลุ่มทำวิกผม ทำพรมเช็ดเท้า เสื่อ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553 และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า จากการตรวจเยี่ยมพบว่าแรงงานกลุ่มดังกล่าวสามารถดำเนินกิจการและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับงาน ค่าตอบแทนการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ กสร.จะเข้าไปเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย การป้องกันอันตรายและโรคจากการทำงาน การสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพื่อให้มีศักยภาพในการเจรจาต่อรองกับผู้ว่าจ้างพร้อมผลักดันให้เป็นต้นแบบแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านอื่น ๆ ในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป