อผส.ประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในภาพ

วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมกิจการผู้สูงอายุและรายงานผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้งการเตรียมการ Kick Off งาน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อบูรณาการทำงานอย่างเป็นองค์รวม การประชุมดังกล่าวมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ผู้อำนวยการกอง/ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/