ก. แรงงาน ผลิตช่างคุณภาพ สร้างความปลอดภัยต่อสังคม

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายหลักในปี 2562 เน้นย้ำในหลายด้านที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ต้องดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC และร่วมขับเคลื่อน Safety Thailand ซึ่งภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 เป็นอีกหนึ่งความพยายามที่ กพร. ต้องการยกระดับช่างไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่ง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการต่อเติมโดยบุคคลที่ไม่มีความรู้ความชำนาญหรือประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้า จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ รัฐจำเป็นต้องลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการเข้าควบคุมสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ จึงได้ประกาศให้อาชีพช่างไฟฟ้าเป็นสาขาอาชีพแรกที่ต้องปฏิบัติโดยช่างที่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

นายสุทธิ  กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาที่จบ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ช่างไฟฟ้า จะมีคุณวุฒิทางการศึกษา รับรองว่าจบการศึกษาระดับนั้นๆ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถด้วย ซึ่งขึ้นตอนการขอรับการประเมินไม่ได้ยุ่งยาก การประเมินจะประกอบด้วยกัน 3 ส่วนรวม 100 คะแนน ได้จาก ส่วนที่ 1 ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะได้คะแนนทันที 50 คะแนน ส่วนที่ 2 ประเมินจากคุณวุฒิทางการศึกษา/ประสบการณ์การทำงาน/การอบรมสัมมนา มีคะแนนประเมินรวมกันไม่เกิน 25 คะแนนและส่วนที่ 3 ประเมินจากการสัมภาษณ์ มีคะแนนประเมินไม่เกิน 25 คะแนน โดยมีคะแนนรวมทั้งหมดตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป จึงจะผ่านเกณฑ์และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

สำหรับในเรื่องวุฒิการศึกษา แม้จะเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงในสาขาที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถนำเอามาประกอบการพิจารณาได้ แต่คะแนนก็จะมีสัดส่วนแตกต่างกันไป ซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้รับไลเซนส์ หากมีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 2 ปี ขึ้นไป และมีคุณสมบัติข้ออื่นๆ ครบถ้วน

“การดำเนินตามพระราชบัญญัติฯ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งนายจ้าง สถานประกอบกิจการ และผู้บริโภค สาธารณะ/สังคม ได้รับความคุ้มครอง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น การได้รับสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน  ช่างไทยในวันนี้ไม่เฉพาะช่างไฟฟ้าเท่านั้น ทุกสาขาอาชีพต้องยกระดับให้ได้มาตรฐานสากล ติดอาวุธอย่างครบเครื่อง รอบรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ สิ่งสำคัญคือการมีจิตสำนึกลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน” ผู้สนใจเข้ารับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และขอรับการประเมินได้ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร (วัดธาตุทอง) และพื้นที่เขต 1-5 ส่วนต่างจังหวัด  ติดต่อที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทุกช่องทางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  www.dsd.go.th./oloc หรือสอบถามสำนักรับรองความรู้ความสามารถ 0 2245 1703 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2247 6606 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4” อธิบดีกพร. กล่าว