อธิบดีกสร. หารือจป. หาแนวทางบูรณาการความร่วมมือ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญผู้แทนเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน เข้าหารือชี้แจงนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมกำหนดทิศทางการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า   ในปีงบประมาณ 2562 กสร.จะมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจังและร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างการรับรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงานมีสมาคมและชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอยู่ทั่วประเทศทำให้สามารถเข้าถึงแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและเป็นวงกว้างจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กสร. จึงได้เชิญเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน   ภาคกลางและภูมิภาค เข้าหารือเพื่อชี้แจงนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน  ในปีงบประมาณ 2562 และร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้ภารกิจ    ที่สำคัญและงานเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะงานขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถขยายผลให้เกิดความสำเร็จสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สมาคม/ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะทำหน้าที่เป็น      ผู้ประสานความร่วมมือระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐเพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้    ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการ ตลอดจนร่วมกันเฝ้าระวัง  ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดอัตราการประสบอันตรายและร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย  ที่ดีให้แก่แรงงานได้อย่างยั่งยืน