กรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ.ระยอง

รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ  เข้าพบนางกิมห่อ ลี้เซ่งเฮง ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุ และประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดระยองเพื่อหารือ และลงสำรวจพื้นที่ ที่มีผู้บริจาค จำนวน ๑๐ ไร่ เพื่อดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง  วรวัธ ) เข้าพบนางกิมห่อ ลี้เซ่งเฮง ตำแหน่งที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุ และประธานชมรมแม่ดีเด่นจังหวัดระยอง พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง (นางดารารัตน์  แก้วสลับสี) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ (นางสาวสุชาดา ทรรพนันทน์) เจ้าหน้าที่ พมจ.ระยอง และเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือถึงแนวทางเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม รณรงค์ให้ผู้สูงอายุที่มีกำลังทรัพย์ร่วมบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวใน ๔ ภาค และได้ลงพื้นที่ดูสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมดังกล่าว บริเวณ สวนสาธารณะริมทะเลบ้านเพ สำนักงานเทศบาลตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ต่อมาในเวลา ๑๑.๐๐ น. ได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดิน ที่มีผู้บริจาคจำนวน ๑๐ ไร่ ตำบลบ้านแลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โดยผู้บริจาคมีเจตนารมณ์ต้องการให้เป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ทั้งนี้กรมกิจการผู้สูงอายุ จะต้องดำเนินการเพื่อให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป

ข่าว/ภาพ : กองทุนผู้สูงอายุ

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP