กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานขับรถและผู้ประจำรถให้บริการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ

กรมการขนส่งทางบก กำชับ!!! ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานขับรถและผู้ประจำรถให้บริการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารเด็ดขาด ผู้โดยสารได้รับการให้บริการไม่เป็นธรรม โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงปลายปีที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายช่วง รวมถึงเทศกาลปีใหม่ที่เป็นวันหยุดต่อเนื่องสำคัญที่กำลังจะมาถึง ประกอบกับนโยบายรัฐบาลกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและบางส่วนเริ่มวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนา กรมการขนส่งทางบกจึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทเตรียมความพร้อมรถโดยสารสาธารณะทุกคันมีความมั่นคงแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ในส่วนของพนักงานขับรถ ก่อนปฏิบัติหน้าที่ต้องพักผ่อนเพียงพอ สภาพร่างกายต้องพร้อม และเมื่อปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ มีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลให้พนักงานขับรถและผู้ประจำรถให้บริการอย่างมีมาตรฐานคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม ห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้โดยสารเด็ดขาด โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเข้มงวดตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำความผิด ดำเนินการตามกฎหมายทันที เช่น สั่งเปรียบเทียบปรับ พักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถในกรณีความผิดร้ายแรงหรือมีประวัติความผิดซ้ำซาก โดยกรมการขนส่งทางบกมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือผ่านช่องทางออนไลน์อื่นๆ เช่น เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/ , อีเมล์: dlt_1584complain@hotmail.com , แอปพลิเคชัน DLT GPS , แอปพลิเคชันไลน์ @1584dlt , หรือเฟซบุ๊ก 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ โดยขอให้ผู้แจ้งระบุรายละเอียดรถและผู้ขับรถคันที่กระทำความผิด เช่น หมายเลขทะเบียนรถ ชื่อ-นามสกุลผู้ขับรถ วันเวลาที่เกิดเหตุ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ผู้ประกอบการขนส่งต้องมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาทิ การทำความสะอาดตัวรถและที่นั่งผู้โดยสาร การทำความสะอาดภายในสถานีขนส่ง การให้บริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือ การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ผู้โดยสาร และการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง ลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ได้กำชับให้มีการตรวจสอบการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารทุกคนก่อนออกเดินทาง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
———————————