กรมอุทยานแห่งชาติฯ Kick off จัดการเชื้อเพลิงแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองไฟป่าภาคเหนือ จับมือ ๒ องค์กร ลงนาม MOU พัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อการบริหารจัดการร่วมกันอย่างยั่งยืน

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน 2563 ที่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่ 3 (ทุ่งกิ๊ก) อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)เป็นประธานในพิธี Kick off จัดการเชื้อเพลิงภายใต้ “โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเชื้อเพลิงและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า” และเป็นประธานการผสานความร่วมมือสร้างการรับรู้การจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประโยชน์และถูกต้องในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ แนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองจากไฟป่า

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดี นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ราษฎรเครือข่ายแก้ไขปัญหาและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดพะเยา รวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ของมนุษย์ อาทิ การเก็บหาของป่า การจุดไฟเพื่อการปศุสัตว์ การจุดเพื่อล่าสัตว์การบุกรุกหรือยึดถือครอบครองพื้นที่ป่า ส่งผลกระทบให้พื้นที่ป่าไม้เสียหายตลอดจนความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศป่าไม้ลดลง สูญเสียความหลากหลายในระบบนิเวศ ก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษหมอกควันที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน วิกฤตหมอกควันไม่ได้มีสาเหตุมาจากไฟป่าแต่เพียงเท่านั้น หากแต่ยังเกิดจากการเผาในที่โล่งการเผาเศษวัชพืชจากเกษตรกรรม ฝุ่นละอองจากยานยนต์และเครื่องจักรจากภาคอุตสาหกรรม จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  สร้างการรับรู้อย่างแท้จริงถึงสาเหตุของปัญหา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์จึงจัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเชื้อเพลิงและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 256๓ ที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. กล่าวว่า “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง และมีความยินดียิ่งที่หลายภาคส่วนหันมาร่วมมือกันหาวิธีจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองจากหมอกควัน การจัดงานวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้น (Kick off) ของการจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการเพื่อตัดตอนและลดความรุนแรงของไฟหากเกิดไฟไหม้ป่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

สำหรับการลงนามในบันทึกความร่วมมือทั้ง ๒ ฉบับ นั้น เป็นความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับ ดร.เจน ชาญณรงค์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ อานันทมหิดล และบันทึกความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน กับ ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยนายธัญญาได้เปิดเผยหลังการลงนามว่า บันทึกความร่วมมือทั้ง ๒ ฉบับ มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เป็นการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ รวมถึงพื้นที่ติดต่อและพื้นที่อื่นตามความจำเป็นและเหมาะสมให้คงความอุดมสมบูรณ์ สามารถอำนวยประโยชน์ให้แก่ชุมชนและประชาชนโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตามแนวทางการบริหารจัดการ  เพื่อการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภายในการจัดงานมีการสาธิตการจัดการเชื้อเพลิงอย่างยั่งยืน โดยการทำปุ๋ยหมักและเติมเชื้อไมคอไรซาของเห็ดถอบลงในกองซากใบไม้แห้งและวัชพืชต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ป่า เพื่อเกิดเห็ดถอบในฤดูถัดไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้ นอกจากนั้นยังมีการจัดการเชื้อเพลิงโดยภูมิปัญญาชาวบ้านสาธิตการใช้ใบตองตึงทำหลังคา การนำเชื้อเพลิงดังกล่าวมาทำภาชนะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การนำเชื้อเพลิงไปอัดแท่งเพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงงานโดย ทสจ.ลำพูน การจัดการเชื้อเพลิงตามหลักการจัดการป่าไม้โดยทำแนวกันไฟและการเผาตามกำหนดจากสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และยังมีจิตอาสาแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดลำพูนร่วมปลูกกล้วยป่าในการสาธิตการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และสร้างความยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งมีการทำฝายชะลอความชุ่มชื้นในพื้นที่อีกด้วย

นอกจากนี้ รมว.ทส. ยังได้ทำพิธีมอบบ้านให้กับผู้พิทักษ์ป่าที่มีฐานะยากจนและสภาพบ้านทรุดโทรม จำนวน 2 หลัง ตามโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า    และพันธุ์พืช โดยเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติแม่ปิง และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช