เร่งช่วย SMEs ! ธปท. หารือ บสย. ต่อยอด ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs เตรียมออกแบบมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ SMEs และลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ นางดุสิดา ทัพวงษ์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ และผู้บริหาร ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำโดยนางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  นางวิเรขา สันตะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และทีมผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อาทิ

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น การกำหนดแนวทางความร่วมมือในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับผู้ประกอบาร SMEs ออกแบบมาตรการการปรับโครงสร้างหนี้ SMEs และลูกหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal loan) ความร่วมมือในการจัดทำเครื่องมือ Financial Health Check โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกันเพื่อช่วยให้ SMEs สามารถฟื้นฟูกิจการ และปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆ ต่อไปได้ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ การร่วมหารือดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังจากที่คณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs เมื่อเร็วๆ นี้

*********************************