“บิ๊กอู๋”ประชุมร่วมผู้ว่าฯ นครพนม ชูโมเดล ศปก.4.0 ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

รมว.แรงงาน ประชุมให้คำแนะนำการบริหารงานขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและพัฒนาจังหวัด ร่วมกับผู้ว่าฯ นครพนม หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมแชร์ประสบการณ์หลักบริหารงานแบบบูรณาการ ตั้งศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ขับเคลื่อนนโยบายในยุค 4.0 สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อให้คำแนะนำการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและพัฒนาจังหวัดนครพนมให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างให้ประชาชนทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บนพื้นฐานของความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรับฟังเข้าร่วมประชุมด้วย

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวว่า จากประสบการณ์การบริหารงานที่ผ่านมาตั้งแต่ ระดับหน่วยงานระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปด้วยปัจจัยหลายๆ ด้าน แต่หัวใจหลักที่ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด คือการบริหารงานที่ต้องลงลึกในรายละเอียด เอาใจใส่ในทุกขั้นตอนและความรู้สึก รวมถึงรู้ถึงขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานโดยไม่ก้าวก่ายในหน้าที่

สำหรับการพัฒนาจังหวัดนครพนม จะต้องยึดหลักการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมีศูนย์ปฏิบัติราชการจังหวัดเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 ที่มีเทคโนโลยีคอยสนับสนุน ทั้งนี้ จะต้องแบ่งการทำงานให้ชัดเจนในทุกระดับ ทำงานเชิงรุก สามารถตรวจสอบได้ในรายละเอียดทุกขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้าง Big Data ในระดับจังหวัดที่รวบรวมข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน แต่ละกระทรวงในทุก ๆ ด้าน อาทิ งานด้านการข่าว ด้านสาธารณภัย แผนการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนโครงการและนโยบายรัฐบาล เป็นต้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการวางแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน รวมทั้งแผนปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไขที่ต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันทุกฝ่าย เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของงบประมาณและโครงการที่ได้รับ ทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมถึงมีการประชุมขับเคลื่อนงานและรายงานผลในทุก ๆ วัน โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้ทุกฝ่ายเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันตั้งแต่ละดับล่างสุด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการ สิ่งสำคัญ คือการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในทุกเรื่องที่มีการดำเนินงาน ซึ่งต้องมีความรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำอีกด้วย

————————————
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/