คปภ.จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ในการออกคำสั่งทางปกครอง

Featured Video Play Icon

คปภ.จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ในการออกคำสั่งทางปกครอง ณ ห้อง le concorde ballroon รร.สวิสโฮเต็ล รัชดาภิเษก คปภ.ได้จัดงานสัมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการออกคำสั่งทางปกครองกรณีพักใช้ เพิกถอนใบอณุญาตบุคลากรประกันภัยโดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงผลกระทบจากการออกคำสั่งทางปกครองกรณีพักใช้ เพิกถอนใบอณุญาตบุคลากรประกันภัยโดยภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายและเปิดรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้เข้าร่วมมาจากหน่วยงานด้านการประกันภัยต่างๆ

สืบเนื่องด้วยปัจจุบันได้มีการออกกฎหมาย ให้คปภ.เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา ยกเลิกหรือเพิกถอนใบอณุญาตบุคคลการประกันภัย โดยจะมีการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน แต่ยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจน ทางคปภ.จึงมีหน้าที่กำหนดรายละเอียดรวมไปถึงกรอบการใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายในปัจจุบันให้ชัดเจน เพื่อประกอบการยกร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานในกรณีนี้มีความเข้มข้นและละเอียดมากยิ่งขึ้นจึง โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆแล้ว และพร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อชี้แนะโดยผ่านการจัดสัมมนาในครั้งนี้