อว. “พักชำระหนี้ 1 ปี” ช่วยผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการพัฒนาสถาบันและผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ ต่อสังคม ชุมชนและท้องถิ่น โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เรื่อง การพักชำระหนี้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการพักชำระหนี้ ดังนี้

1. สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความประสงค์ขอพักชำระหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันยื่นคำขอพักชำระหนี้ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

และ 2. เมื่อได้รับอนุมัติให้พักชำระหนี้แล้ว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะได้รับการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืม จำนวน 2 งวด (1 ปี) ซึ่งระหว่างการพักชำระหนี้จะไม่มีการคิดดอกเบี้ย

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้กู้ยืม ผ่อนชำระหนี้รายงวดตามปกติ

…………………………………………………….