กรมเจรจาฯ หารือสภาเกษตรกรแห่งชาติ กำหนดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรไทยใน 6 ภูมิภาค แข่งขันได้ในตลาดโลก โดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ (FTA)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติและคณะ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อหารือแผนกิจกรรมที่ทั้งสองหน่วยงานจะทำร่วมกันภายใต้ความร่วมมือในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศลงนามกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เมื่อเดือนกันยายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร และใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้า

นางอรมน เสริมว่า สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปี 2561-2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีหรือเอฟทีเอ (FTA) ฉบับต่างๆ โดยจะนำผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ไปแนะนำ ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผลผลิตการเกษตร การแปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และการนำสินค้าเกษตรออกสู่ตลาด ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออก ไปประเทศที่ไทยมีเอฟทีเอ (FTA) ด้วย โดยในเบื้องต้น กรมฯ ได้ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติคัดเลือกสินค้า และกลุ่มจังหวัดที่จะลงพื้นที่และจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เกษตรกร แบ่งได้ 6 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ในสินค้า เช่น กาแฟ มะม่วง กล้วย (2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เช่น ชา กาแฟ สมุนไพร ธัญพืช (3) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เช่น ผลไม้ สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ (4) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เช่น ทุเรียน เงาะ สมุนไพร (5) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เช่น สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ ผลไม้ และ (6) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น

นางอรมนเพิ่มเติมว่า กรมฯ ตั้งเป้าว่าการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรมฯ และสภาเกษตรกรแห่งชาติดังกล่าว จะช่วยให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี (FTA) ฉบับต่างๆ ที่ไทยจัดทำกับประเทศคู่ค้า ซึ่งปัจจุบันมี 12 ฉบับ กับ 17 ประเทศ เช่น อาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น ตลอดจนมีความพร้อมที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่ไทยมี FTA ด้วย ขณะเดียวกัน การลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ จะช่วยให้กรมเข้าใจสถานการณ์ ศักยภาพ และความต้องการของเกษตรกร และภาคเกษตรของไทย เพื่อให้การเจรจาการค้าระหว่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคเกษตรไทย

ทั้งนี้ มูลค่าการค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24) ของไทยกับ 17 ประเทศที่ไทยมี FTA ด้วยในปี 2560 อยู่ที่ 26,561.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกไป 17 ประเทศ 19,122.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 57.3 ของการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมด และเป็นการนำเข้าจาก 17 ประเทศ 7,439.1 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 52.4 ของการนำเข้าสินค้าเกษตรทั้งหมด โดยประเทศที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรเป็นอันดับต้นๆ อาทิ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐฯ เวียดนาม ในสินค้า เช่น ยางพารา ข้าว อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด แช่เย็น
แช่แข็งและแห้ง ไก่แปรรูป ผลไม้กระป๋องและแปรรูป เป็นต้น

————————————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์