กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการอสังหา ‘อัพเดท’ กฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่แบบเจาะลึก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชวนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมสัมมนา “เรียนรู้อยู่เป็น…กฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจบริหารทรัพย์สินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า การจัดสัมมนา“เรียนรู้อยู่เป็น…กฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่” จะช่วยสร้างความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลให้สามารถบริหารทรัพย์สินและงานด้านนิติบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักบริหารทรัพย์สินที่มีความเป็นมืออาชีพจะช่วยแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบโครงการ ตลอดจนลดต้นทุนในการบริหารหลังการขายกับโครงการต่างๆ ได้

เนื่องจากการบริหารทรัพย์สินเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน จำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรที่เข้าใจในงานเฉพาะด้านและเป็นมืออาชีพที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า นักบริหารทรัพย์สินจะต้องอาศัยความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะหรือประสบการณ์ควบคู่กันไป ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพย์สินนั้นจะต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานให้สมบูรณ์และอยู่ในความพอใจของลูกค้าสูงสุด

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีธรรมาภิบาลและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล เนื่องจากบุคลากรในธุรกิจบริหารทรัพย์สินมีความสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมของประเทศ ดังนั้น การเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการอาคาร บุคลากรของธุรกิจบริหารทรัพย์สินและนิติบุคคลอาคาร จะช่วยให้ธุรกิจมีการทำงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลดีต่อสมาชิกหรือลูกบ้านในแต่ละโครงการ ซึ่งเป็นคนหมู่มากและใช้ระยะเวลาการอยู่อาศัยเป็นเวลานาน

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ กรมได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพย์สิน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2543 กฎกระทรวง 2558 ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ.2559 กฎหมายใหม่ EIA การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน กฎหมายอาคารชุด พระราชบัญญัติอาคารชุดและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการตามระเบียบที่ออกใหม่และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการ      กองธุรกิจบริการ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5963 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

********************************

ที่มา : กองธุรกิจบริการ