หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพม.เป็นประธานการคัดเลือกพื้นที่ในการลงพื้นของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นายจีระศักดิ์  ศรีพรหมมา) เป็นประธานการคัดเลือกพื้นที่ในการลงพื้นของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี โดยมี คณะผู้ตรวจราชการฯ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) พร้อมด้วยรักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ (นางศิริลักษณ์ มีมาก) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ ผู้แทนจากกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ในการนี้ สรุปสาระสำคัญ และประเด็นที่ ผส. ต้องดำเนินการ ดังนี้

  1. ที่ประชุมหารือและพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ ซึ่งมีการทำงานเชิงบูรณาการของพม. ทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเรื่องที่อยู่อาศัย มีกลไกการทำงานผ่านประชารัฐ และพื้นที่มีความเข้มแข็ง ในประเด็นดังนี้

– เป็นสังคมไร้ความรุนแรง

– ศพอส.

– โรงเรียนผู้สูงอายุ

– ธนาคารเวลา

– มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในวัด

– มีผู้สูงอายุที่กู้เงินจากกองทุนผู้สูงอายุ และไปประกอบอาชีพที่เข้มแข็ง

– สภาเด็กและเยาวชนเข้มแข็ง

 

  1. สรุปจังหวัดที่ได้รับคัดเลือก แบ่งเป็น 4 ภาค ได้แก่

– ภาคกลาง ได้แก่ ระยอง และอ่างทอง

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครพนม และร้อยเอ็ด

– ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ กำแพงเพชร และลำปาง

– ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ตรัง และนครศรีธรรมราช

 

  1. ให้แต่ละกรมคัดเลือกพื้นที่ตามจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วข้างต้น และจัดส่งข้อมูลให้ กตร.สป. ภายในวันที่ 24 ต.ค. 61 ก่อนเที่ยง เพื่อจะได้สรุปภาพรวมเป็นแผนการลงพื้นที่เสนอ รองนายกฯ ต่อไป

 

  1. ให้แต่ละกรมนำข้อเสนอแนะของ สนช. ที่ลงพื้นที่ นำมาประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกพื้นที่ร่วมด้วย

– ประเด็นปัญหา

– ข้อเสนอแนะ

– พม. ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไร

 

  1. การลงพื้นที่ของรองนายกฯ ในแต่ละครั้ง ให้แต่ละกรมจัดทำสรุปประเด็นภาพรวมการดำเนินงานในพื้นที่นั้น ๆ โดยให้นำเสนอในประเด็นที่โดดเด่น และจัดทำรายงาน จำนวน 2 หน้า ส่ง กตร.สป. ก่อนท่านรองนายกฯ ลงพื้นที่

 

  1. ในการลงพื้นที่ขอให้ พมจ. เป็นหลักในการเป็นผู้นำเสนองานในจังหวัด

 

  1. กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป 24 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

8.มอบหมายผู้แทนที่จะไปพบ พลเอกประสาท สุขเกษตร ในวันที่ 25 10.00 คือ หน ผต /รอง อ.ส.ค./รอง อผส /ผอ กตร

 

หมายเหตุ: การดำเนินการของ ผส. มีดังนี้

? ท่านรอง อผส. เป็นประธานในการหารือและพิจารณาการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพและโดดเด่นด้านงานผู้สูงอายุ คร่าว ๆ ดังนี้

– ภาคกลาง ได้แก่ ระยอง (อบต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง) และอ่างทอง (อบต. ราชสถิตย์ อ.ไชโย)

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ นครพนม (อบต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม) และร้อยเอ็ด (ทต. เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน)

– ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ (อบต. ข่วงเปา อ.จอมทอง) กำแพงเพชร (อบต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน) และลำปาง (ทต. เกาะคา อ.เกาะคา)

– ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา (ทต.นาทวี) ตรัง (อบต. บางเป้า อ.กันตรัง) และนครศรีธรรมราช (ทต. ขุนทะเล อ.ลานสกา)

 

ข้อมูล : ดร.จารุวรรณ ศรีภักดี

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน