รมว.พม. เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องปรินซ์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จำนวน ๒๕๐ คน และองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นแห่งชาติ จำนวน ๑๕ องค์การ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เข้าร่วมในงานประกอบด้วยคณะที่ปรึกษา รมว.พม. ปลัดกระทรวงฯ (ดร.ปรเมธี วิมลศิริ) ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ (พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) ข้าราชการในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติอาสาสมัครและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนา และส่งผลให้ประชาชนและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะการรับบริการทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมร่วมกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร
กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมดี ๆ รวมถึงความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้ที่ http://www.dop.go.th/ และ https://www.facebook.com/dop.go.th/, https://www.facebook.com/OlderDOP