กทท.เชิญชวนกลุ่ม Expat เที่ยวไทย “ราชบุรี” 28 พ.ย.นี้ สัมผัสกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านบริษัทนำเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่น กระจายรายได้สู่ชุมชน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการท่องเที่ยว (กทท.) นำทีมท่องเที่ยวล่องเรือไฟฟ้า คลองดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยจะนำกลุ่มชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพและพำนักในราชอาณาจักรไทย (EXPATRAIATES) เข้าร่วมกิจกรรมแนวใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้

ขอเชิญกลุ่มชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพและพำนักในราชอาณาจักรไทย (EXPATRAIATES) เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแนวใหม่ล่องเรือค้นหา RC (Route Check) ตามเส้นทางตลาดน้ำดำเนินสะดวก ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ทั้งแนว Adventure ด้วยการพายเรือ Sub Board ในคลองดำเนินสะดวกสัมผัสวิถีชีวิตแบบไทย พร้อมตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักษ์สิ่งแวดล้อม Eco Friendly  และแนว  Local Culture ด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นเอกสักษณ์ประจำท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี โดยให้บริษัทนำเที่ยวเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้เห็นความพร้อมในการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่สะดวกสบายจากการบริการของบริษัทนำเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว และที่สำคัญเพื่อให้นักท่องเที่ยวคลายความกังวลในการติดต่อประสานต่าง ๆ กับแหล่งท่องเที่ยวโดยตรง ด้วยราคาที่เป็นธรรม ปลอดภัย โดยมีมัคคุเทศก์ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “ท่องเที่ยวสีขาว” ที่ส่งเสริมเรื่องความสะอาด ปลอดภัย และเป็นธรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถรองรับการท่องเที่ยวแนวใหม่ในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดกิจกรรมนำร่องครั้งนี้ มุ่งหวังให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแนวใหม่ ผ่านบริษัทนำเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ให้มีการกระจายรายได้ทั่วถึงยั่งยืน พร้อมปลุกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันให้คงอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวตลอดไป

…………………………………….

#กรมการท่องเที่ยว #มาตรฐานท่องเที่ยวไทย #ท่องเที่ยวสีขาว #สะดวกสะอาดปลอดภัยและเป็นธรรม

#ท่องเที่ยวราชบุรี