รมว.เอนก มั่นใจ และพร้อมสนับสนุนระบบศาสตราจารย์วิจัย โดยไม่ต้องเป็นอาจารย์สอน

16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าเยี่ยมสถานศึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหารและนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากนั้นคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้นำเสนอข้อมูลโครงการของส่วนงานต่างๆ ในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาทิ โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ผลการดำเนินงานของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

รมว.อว. กล่าวในตอนหนึ่งว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับสูง ที่มีความโดดเด่นด้านการแพทย์ รวมถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีความก้าวหน้าระดับนานาชาติในหลายเรื่อง รวมถึงด้านบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพสูงมาก มีการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่เฉพาะแต่ในประเทศเท่านั้น แต่ยังผลิตให้กับนานาชาติอีกด้วย กระทรวง อว. จะพยายามสนับสนุนให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันที่นำหน้าในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้มากที่สุด

นอกจากในวันนี้จะได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว ยังได้พบกับนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อีกด้วย รวมทั้งได้เน้นย้ำให้นักศึกษามีความสนใจในการทำวิจัยให้มากขึ้น เพราะคนในช่วงวัยระหว่าง 18-22 ปี เป็นช่วงวัยที่มีความคิดริ่เริมสร้างสรรค์ ถ้ามีโอกาสก็ขอให้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นเยาว์ให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังย้ำให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะอยู่ในสังคม คือเพื่อนร่วมเรียน เพื่อนร่วมสถาบัน เพื่อนร่วมวิทยาลัย สร้างความผูกพัน สร้างความรัก สร้างความร่วมมือกัน และใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ คือการใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่น่าสนใจ ถ้ามีเวลาที่มีคุณภาพมากขึ้น นักศึกษาก็จะเจริญก้าวหน้า

ในอนาคตเราจะร่วมมือกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในการทำการทดลอง การค้นคว้าร่วมกับกับส่วนงานวิจัยต่างๆ ของกระทรวงให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะสร้างระบบศาสตราจารย์วิจัยขึ้น ให้กับคนที่ทำวิจัยดีเด่นแต่ไม่ได้สอนให้มีโอกาสได้เป็นศาสตราจารย์ รมว.อว. กล่าวในตอนท้าย

…………………………………………..