กรมการท่องเที่ยวรับโล่รางวัลองค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลองค์กรขับเคลื่อนงานส้วมสาธารณะไทย ในงานรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี ๒๕๖๓ (World Toilet Day 2020) “ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน The New Normal Public Toilet for All” ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น ๗ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ส้วมสาธารณะวิถีใหม่เพื่อทุกคน The New Normal Public Toilet for All” โดยกรมการท่องเที่ยวได้ส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการบริหารจัดการส้วมสาธารณะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานสุขอนามัยตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ HAS คือ สะอาด (Health: H) เพียงพอ (Accessibility: A) และปลอดภัย (Safety: S) ขณะเดียวกันกรมการท่องเที่ยวยังเป็นหน่วยงานที่มีส่วนในการกระตุ้นจิตสำนึกและให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสุขอนามัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย

………………………………………..