กสร.เผยผลเลือกลูกจ้าง เป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการเลือกตั้ง “สหภาพแรงงานองค์การเภสัช-บริษัทขนส่ง” คว้าเก้าอี้ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา กสร.ได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แทนกรรมการ 2 คน ที่หมดวาระ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งผลการเลือกตั้งมีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ ได้แก่ นางอารายา แก้วประดับ สหภาพแรงงานองค์การเภสัช และนายประจักษ์ สุขบัณฑิตย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ขนส่ง จำกัด

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่ได้รับเลือกทั้งสองท่านนี้จะเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน โดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญ อาทิ 1.กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้าง 2.เสนอคณะรัฐมนตรีกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการได้เอง 3.พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และ 4.พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เป็นต้น