อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือก พร้อมเข้าร่วมการประชุม World Health Conference ประเทศจีน

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์เลือก พร้อมนายกสมาคมแพทย์แผนจีนแห่งประเทศไทย แพทย์จีนหลิน ตันเฉียน เข้าร่วมการประชุม World Health Conference ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2561 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ในการนี้ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เป็นผู้แทนประเทศไทย นำเสนอ เรื่อง “การพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทย” แก่ที่ประชุม โดยมี แพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนจีน และนักวิชาการจากทั่วโลกเข้าร่วมรับฟัง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดย สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ดำเนินการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยที่สอนการแพทย์แผนจีน โรงพยาบาล สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ และองค์กรและหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนามาตรฐานการให้บริการการแพทย์แผนจีนในระบบบริการสุขภาพ การเรียนการสอนแพทย์แผนจีนในประเทศไทย และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการแพทย์แผนจีนแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แพทย์จีน และประชาชน