เอสซีจี – ทช. – จุฬาฯ ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

Featured Video Play Icon

เอสซีจี รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยอย่างยั่งยืน

เอสซีจี จัดงาน Exclusive Interview นำเสนอความร่วมมือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสานต่อนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทำงทะเลและชายฝั่งของไทยอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี 3D Cement Printing มาพัฒนากับวัสดุ Advanced Materials ขึ้นรูปการพิมพ์แบบ 3 มิติ เป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง สร้างต้นแบบที่มีความกลมกลืนเสมือนจริงใกล้เคียงธรรมชาติ เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเลความร่วมมือนี้ครอบคลุมไปถึงการศึกษา วิจัย ติดตามผลตามแนวของทางการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คุณเฉลิมวุฒิ สงวนญาติ Group Leader ตัวแทนจาก บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ได้มาให้ความรู้ถึงประโยชน์และผลดีของการใช้ เทคโนโลยี 3D Cement Printing มาพัฒนากับวัสดุ Advanced เป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ซึ่งจะช่วยอนุรักษ์ให้ปะการังตามธรรมชาติได้มีชิวิตต่อไปโดยไม่ถูกทำลายด้วยฝีมือจากมนุษย์

โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำตัวแทนจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คุณอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย ความร่วมมือดังกล่าวได้ต่อยอดและนำเสนอจนได้รับรำงวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประจำปี 2563 และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอสซีจี ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุค New Normal ด้วยการเร่งพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถ และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ