“บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่ปากน้ำโพ ขับเคลื่อนนโยบายแรงงานปี 62 ตามสูตร 13 + 4 + 7

รมว.แรงงาน มอบนโยบายทิศทางการดำเนินงานปี 2562 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ เน้นหนักนโยบาย 3 A ตามสูตร 13 + 4 + 7

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท และนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยกล่าวว่า การขับเคลื่อนงานของกระทรวงต้องมีเอกภาพ โดยนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงานในปี 2562 ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 13 ข้อ ได้แก่ 1)ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานมีคุณภาพ 2)พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC 3)ส่งเสริมการมีงานทำและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ 4)ส่งเสริมให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศตามกระบวนการเดินทางไปอย่างถูกต้อง 5)ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ 6)บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวตาม MOU ตรวจสอบและเร่งรัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย 7)แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเชิงระบบ 8)ส่งเสริมการจ้างงานยุวแรงงานส่งเสริมมีงานทำและพัฒนาทักษะฝีมือผู้ต้องขัง 9)เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 10)เพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 11)ขับเคลื่อน Safety Thailand 12)พัฒนาและปรับปรุงสิทธิประโยชน์การประกันสังคมและการเข้าสู่ ILO ฉบับที่ 102 13)ขยายการบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) 4 ข้อ ได้แก่ 1)แรงงานจังหวัดเป็นตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาคในการขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่อย่างเป็นเอกภาพ 2)แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่าย 3)แรงงานจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) 4)แรงงานจังหวัดเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลแรงงานระดับจังหวัด (Provincial Big Data) และเชื่อมโยงสู่ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (Nlic) และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) ได้แก่ 1)ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล ปรับปรุงโครงสร้างให้สอดรับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต 2)พัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีบุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะผู้นำ 3)ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศปก.ระดับกรม และระดับพื้นที่ 4)ยกระดับศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ (Nlic)ให้เป็นศูนย์กลางการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) 5)เร่งรัดทบทวน และปรับปรุงการออกกฎหมายชั้นพระราชบัญญัติและกฎหมายลำดับรองเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน 6)จัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรของกระทรวงแรงงานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน 7)ให้มีคณะทำงานเพื่อศึกษา วิจัยหรือวางแผนอนาคตในการพัฒนาแรงงาน

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันมีกำลังแรงงาน 525,267 คน มีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.74 มีผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 รวมทั้งสิ้น 110,273 คน มีสถานประกอบการ 3,558 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดกลางถึงเล็ก มีแรงงานต่างด้าว 7,327 คน กำลังแรงงานส่วนใหญ่ทำงานนอกภาคเกษตร ซึ่งอยู่ในกิจการขายปลีก ขายส่ง การผลิต และบริการ มีแรงงานนอกระบบ 3 แสนคนเศษ ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร