บจธ. ร่วมกับ สปส. จัดทำ MOU ส่งเสริมผู้ประกันตนว่างงานกลับภูมิลำเนาทำเกษตร

Featured Video Play Icon

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สำนักงานประกันสังคม” ร่วมกับ “สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)   เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในพิธีลงนาม mou  เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องที่ดินทำกินโดยให้มีการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน กระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานที่ประสบปัญหาว่างงาน จากสถานการณ์โควิด-19 และกลับภูมิลำเนา

ได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตนเองได้ ในวันนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดินในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองที่ดิน เช่น การกระจายการถือครองที่ดิน การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน การป้องกันการสูญเสียสิทธิ รวมถึงการสร้างกลไกในการบริหารจัดการที่ดิน ให้กับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการต้นกล้าคืนถิ่นวิถีใหม่ (New normal) สำหรับผู้ที่กลับสู่ภูมิลำเนาและต้องการทำการเกษตร โดยให้การสนับสนุนในการจัดหาที่ดินและเงินทุนเพื่อทำการเกษตรสมัยใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก

จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่เกิดความร่วมมือในวันนี้ ผู้ประกันตนประสบปัญหาว่างงาน และกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับโอกาสจาก บจธ. ซึ่งจะจัดสรร จัดหา และช่วยป้องกันมิให้มีการสูญเสียที่ดิน เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานที่ว่างงานและกลับสู่ภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน”