สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อขับเคลื่อนงาน กศน. ระดับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัด ณ หอประชุมบูรพา สำนักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 86 คน

……………………………..