ปศุสัตว์​เชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ให้แก่นักเรียน และคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ภูมิพล​อดุลยเดช​ฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จ.สกลนคร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิ​จัยและ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​เชียงใหม่​ กอง​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ เป็นวิทยากร ในกิจกรรมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ภายใต้โครงการ”ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนมในโรงเรียน” ให้แก่นักเรียน และคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ภูมิพล​อดุลยเดช​ฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จ.สกลนคร
โดยมีหัวข้อในการฝึกอบรมดังนี้

– การแปรรูปนมสด รสช๊อคโกแลต และสตรอว์เบอร์รี่ (ต่อ)
– การทำเกลือสครับครามนมสด
– สาธิตการแปรรูปเนยแข็งฮาลูมี่

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนฯ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน เป็นการต่อยอดองค์ความรู้วิชาชีพการเลี้ยงโคนม

…………………………………….