‘สุชาติ’ มอบ เลขาฯ ติดตามผลบรรจุงาน JOB EXPO & Co – Payment จ.ชลบุรี

รัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น มอบหมายให้ เลขานุการรัฐมนตรีฯ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ JOB EXPO THAILAND 2020 และโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment) จังหวัดชลบุรี กำชับทุกหน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนการทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และรายงานผลให้ทราบเป็นระยะ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ JOB EXPO THAILAND 2020 จังหวัดชลบุรี และโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment) โดยเลขานุการรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญการส่งเสริมการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ให้สามารถมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ช่วยฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว ในวันนี้ ท่านรัฐมนตรีสุชาติ ชมกลิ่น จึงได้มอบหมายให้ผมมาประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ฝากขอบคุณทุกคนที่ได้เชิญผู้ประกอบการมาร่วมออกบูธรับสมัครงานในงาน JOB EXPO ที่ผ่านมา และในวันนี้ท่านได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน และจัดทำ Model ในรูปแบบของจังหวัดชลบุรี เพื่อขับเคลื่อนให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และขอให้รายงานผลการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะๆ ทั้งนี้ อาจจะขอให้ส่วนกลางปรับปรุงระบบโดยกรมการจัดหางานแจ้งรายชื่อผู้สมัครงาน แยกตามวุฒิการศึกษา ส่งให้จังหวัดเพื่อให้มีการส่งต่อข้อมูลในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดต่อไป

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ในส่วนของผลการบรรจุงานของจังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 พบว่า มีตำแหน่งงานว่างที่ส่งเข้าร่วมงาน JOB EXPO THAILAND 2020 จำนวน 25,642 อัตรา บรรจุงานได้ 3,472 คน สำหรับผลการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – Payment) มีสถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างรวม 217 แห่ง จำนวน 3,558 อัตรา มีผู้สมัครงานแล้วรวม 1,264 คน