พม. จัดประชุมพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ของประเทศไทย ประจำปี 2563 ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบหมายให้นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นางพัชรี กล่าวว่า ที่ประชุมครั้งนี้ฯ ได้พิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษคู่ขนานกันไป และได้เห็นชอบในหลักการของร่างทั้งสองฉบับเรียบร้อยแล้ว โดยเน้นนำเสนอความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน 3 ด้านสำคัญ ดังนี้ 1) ด้านดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย : นำเสนอสถิติการดำเนินคดีค้ามนุษย์ ณ ปัจจุบันมี 112 คดี เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562 จำนวน288 คดี ปี 2561 จำนวน 304 คดี และปี 2560 จำนวน 302 คดี) พบว่า สถิติคดีลดลง เนื่องจากการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน และผลสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการคัดกรองและคุมเข้มการใช้แรงงานอย่างเข้มงวด 2) ด้านคุ้มครองช่วยเหลือ: การเตรียมการรองรับการดูแลกลุ่มผู้เสียหายที่มีความหลากหลายทางเพศ และการพัฒนาแนวทางการใช้ระยะเวลาฟื้นฟูและไตร่ตรอง (Reflection Period) เพื่อให้บุคคลที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการทบทวนเรื่องราว ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองช่วยเหลือและดำเนินคดี และ 3) ด้านป้องกัน : การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปรามการค้ามนุษย์การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแรงงานกลุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างเข้มงวด

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้มอบให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 3 ด้าน ไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ โดยให้กระทรวง พม. นำร่างรายงานฯ ทั้งสองฉบับดังกล่าวเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ความเห็นชอบ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 ก่อนนำเสนอนายกรัฐมนตรีและส่งให้สหรัฐอเมริกาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดระดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ ประจำปี 2564 ต่อไป