อนุทิน ชื่นชม อสม. ชัยภูมิ ได้รับการอบรมกู้ชีพขั้นพื้นฐานครบ 100%

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชื่นชม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ จัดอบรมการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้ อสม. ในจังหวัดครบ 100%  ส่วนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน เข้ารับการฝึกแล้วกว่า 45,000 คน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่ตั้งเป้าให้คนไทยทำ CPR ได้อย่างน้อย 10 ล้านคน เนื่องจากแต่ละปีมีผู้ที่เสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันกว่า 45,000 ราย หรือ เฉลี่ย 6 คน ต่อชั่วโมง ซึ่งหากได้รับการช่วยชีวิตอย่างถูกต้องและทันท่วงทีจะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตได้  ภายหลังการตรวจเยี่ยมการให้บริการด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ได้พบว่า สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ และโรงพยาบาลชัยภูมิ ได้ตอบรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี เป็นที่น่าชื่นชม โดยส่งเสริมให้ความรู้ในการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED)  แก่เจ้าหน้าที่ อสม. จังหวัดชัยภูมิทั้งหมด 24,247 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับคนในชุมชนมากที่สุด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ครบ 100%

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมโครงการ CPR DAY  ให้หน่วยบริการในสังกัดจัดกิจกรรมสอนสาธิต และฝึกปฏิบัติ CPR อย่างต่อเนื่องโดยเน้นในกลุ่ม อสม., อพปร.,นักเรียน., นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยให้มีการจัดร่วมกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น การประชุม อสม., อบรม อพปร. อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และยังออกให้ความรู้ประชาชนที่ในงานประจำปีของจังหวัด ซึ่งมีผู้สนใจที่เข้าร่วมการฝึกจำนวนมาก ขณะนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งจังหวัดแล้ว 45,271 คน

……………………………….