คปภ.แถลงข่าวการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย

Featured Video Play Icon

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) โดยศูนย์ Center of InsurTech, Thailand (CIT) จัดงานแถลงข่าวการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประกันภัย หรือ OIC InsurTech Award 2020 ภายใต้โจทย์ “Insurtech – Breaking Through The New Insurance Possibility พุ่งทะลุสู่ทุกความเป็นไปได้กับโลกประกันภัยยุคใหม่” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง

ทั้งนี้เพื่อสร้างและส่งเสริมความรู้พื้นฐานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประกันภัยให้แก่กลุ่มนิสิต/นักศึกษา บุคลากรในวงการประกันภัย บุคลากรในบริษัทเทคโนโลยี (Tech Firm) กลุ่มนักพัฒนาเทคโนโลยี (Tech Startup) และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจและนำความรู้ไปพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ เข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับยุค New Normal ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้มุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้ในรูปแบบออนไลน์และส่งเสริมให้เกิดการต่อยอดนวัตกรรมด้านการประกันภัย ด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ ในการเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนและให้ความรู้ด้านการประกันภัยผ่านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น สำหรับการเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้าประกวดเป็นทีม มีสมาชิกจำนวนไม่เกิน 2-4 คนต่อทีม สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563