กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นด้านการท่องเที่ยว พร้อมบรรยายพิเศษ การท่องเที่ยวพื้นที่อนุรักษ์ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาโครงการ Mainstreaming Biodiversity-based Tourism in Thailand to Support Sustainable Tourism Development (GEF-7) จัดโดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP ประเทศไทย) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย Mr.Renaud Meyer , Resident Representative , UNDP Thailand นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยววิถีใหม่ ในยุค New Normal ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลัง COVID-19 ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายและชาวบ้านในพื้นที่ ในการมาร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อนำพาประเทศไทยให้ขับเคลื่อนไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ และเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในการรับมือภาวะวิกฤตต่อไปในอนาคต โดยโครงการบูรณาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับชุมชนในประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 7 ภายใต้กรอบงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับความเห็นชอบจากมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก มีพื้นที่นำร่องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การท่องเที่ยวในพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่อนุรักษ์ของประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19”  โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการ และภาคธุรกิจเอกชนในแวดวงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติจาก 26 หน่วยงาน จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

…………………………