อธิบดี “น้ำบาดาล” ส่งมอบจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก จ.ขอนแก่น

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หม่อมราชวงศ์รณจักร จักรพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกัน ส่งมอบ “จุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ” ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสะอาดทั่วประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการดำเนินโครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน ปัจจุบันได้ดำเนินการแล้ว 25 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 981,000 ลูกบาศก์เมตร  ต่อปี

สำหรับรูปแบบของโครงการจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนน สายหลักที่สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย บ่อผลิตน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 บ่อ หอถังประปาสูง 16.72 เมตร ความจุ 65 ลูกบาศก์เมตร ระบบผลิต  น้ำดื่ม Reverse Osmosis (RO) อัตราการผลิตน้ำดื่ม 250 ลิตรต่อชั่วโมง และระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3,200 วัตต์ สามารถให้บริการประชาชนครอบคลุมทั้งตำบลโนนอุดม 1,314 ครัวเรือน ประชากร 5,494คน รวมถึงประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนมะลิวัลย์แห่งนี้

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลพยายามที่จะลดการขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาลให้น้อยลง แต่จะสร้างระบบให้ใหญ่ขึ้น โดย 1 บ่อ สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำโครงการน้ำบาดาลระยะไกลให้สามารถส่งน้ำบาดาลให้ประชาชนได้ใช้ทั้งตำบลหรือทั้งอำเภอ เพราะน้ำบาดาลถือว่าเป็นน้ำสะอาด คุณภาพดี และมีปริมาณมากกว่าน้ำผิวดิน นอกจากนี้ ยังพบว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาน้อยทำให้น้ำผิวดินไม่พอใช้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงเร่งสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลใหม่ เพื่อไม่ให้ประชาชนไม่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในอนาคต

………………………………….