สธ. กำหนดมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ รองรับการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์เพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก รองรับการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ อาทิ ยาใหม่ วัคซีนชั้นสูง

วันที่ 9 เมษายน 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์  กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561” โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับกรม ระดับเขตและระดับจังหวัด จำนวน  350 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อนำมาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปใช้ในหน่วยงานทุกระดับให้เป็นแนวทางเดียวกัน

แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ (Roadmap) การพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสุขภาพ เช่น การผลิตยาชื่อสามัญทดแทนการนำเข้า การพัฒนายาชีววัตถุและชีวเภสัชภัณฑ์ ยาชนิดใหม่ วัคซีนชั้นสูง เป็นต้น ทำให้ความต้องการงานวิจัยทางคลินิก (clinical research) ที่ศึกษาในมนุษย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้เร่งสนับสนุนการบริหารจัดการงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและเพียงพอกับโครงร่างการวิจัยที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก โดยนำระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ (National Ethic Committee Acreditation System of Thailand : NECAST) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปใช้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยปัจจุบันมีคณะกรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ (REC) ในระดับต่าง ๆ 187 คณะ ทั้งระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการ และระดับจังหวัด ทำหน้าที่พิจารณาโครงการวิจัยเพื่อปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย ทำให้โครงการวิจัยมีคุณภาพมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยกับอาสาสมัคร

นอกจากนี้ จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น ระยะเวลาในการพิจารณา การทำงานเป็นเครือข่าย การสนับสนุนการทำงาน ทั้งด้านโครงสร้าง ความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน ข้อกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง

ทั้งนี้ มาตรฐานการบริหารจัดการงานจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ตามองค์การอนามัยโลก(Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human Participants) กำหนดให้มีการสนับสนุนทรัพยากรแก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยที่เหมาะสมและเพียงพอ  การจัดทำเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาระบบติดตามการพิจารณารูปแบบดิจิตัล การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทุกระดับอย่างต่อเนื่อง