กรมโยธาฯ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง” โดยมีนางสาวอรอาภา โล่ห์วีระ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสุเมธ มีนาภา ผู้ตรวจราชการกรมฯ ว่าที่ร้อยเอกธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม นางเปรมจิต สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาฯ

สำหรับการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของ (ร่าง) ธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองแก่ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมในทุกระดับ นำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองแบบบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม