สถาบันการบินพลเรือน ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ในการนี้ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พันจ่าอากาศเอก พันศักดิ์ เนินทราย ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน รักษาการแทนรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมขานนามบัณฑิต

สำหรับ สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ในฐานะสถาบันการศึกษาสมทบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีมหาบัณฑิต และบัณฑิตสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 404 คน ดังนี้

1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 36 คน
2. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน จำนวน 254 คน
3. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน จำนวน 2 คน
4. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน จำนวน 26 คน
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 86 คน

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ มีบัณฑิตที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมเข้ารับพระราชทานเข็มทองคำ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวสรณ์สิริ พู่วงศาโรจน์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน และนายธนภัทร ณ ไทร หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบิน พร้อมด้วยบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 รวมจำนวน 18 คน และบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 รวมจำนวน 33 คน จากสาขาวิชาต่างๆ อีกด้วย