กรมโยธาธิการและผังเมือง ผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน ในงานสัมนา”คิดใหม่ ให้เมือง”

Featured Video Play Icon

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New Paradigm of Thailand City Planning “คิดใหม่ ให้เมือง” ดึงผู้เชี่ยวชาญร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ เปิดมุมมอง รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการออกแบบและขับเคลื่อนงานด้านการผังเมือง หลังสถานการณ์โควิด – 19 เพื่อการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความสมดุลของเมือง มุ่งหาแนวทางใหม่ ทั้งทางด้านนโยบายและด้านกายภาพในการวางผังและออกแบบเมือง ให้มีความยืดหยุ่นในทุกด้าน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในรูปแบบใหม่ โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องเลอ คองคอร์ด บอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลก เป็นงานที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการผังเมือง ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชน ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการผังเมือง ประกอบกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นผู้คน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด – 19 ที่ผ่านมา ทั่วโลกประสบปัญหาการรับมือกับโรคระบาดแทบทุกประเทศ เกิดการปรับตัวครั้งใหญ่ มุ่งหาแนวทางใหม่ ทั้งทางด้านนโยบายและด้านกายภาพ ในการวางผังและออกแบบเมือง งานสัมมนาในปีนี้ จึงจัดขึ้นในหัวข้อ WELLNESS CITY TRANSFORMATION : New Paradigm of Thailand City Planning “คิดใหม่ ให้เมือง” โดยภายในงานสัมมนา ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมเสนอปัญหาและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายอนวัช สุวรรณเดช รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (UddC), รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์, นางสาวกชกร วรอาคม นักภูมิสถาปนิก ผู้ก่อตั้งบริษัท Landprocess และ นายรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ ผู้ก่อตั้ง OPENBOX ARCHITECTS

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพการออกแบบและพัฒนาเมือง ส่งผลให้เมืองเกิดนวัตกรรมใหม่ในหลากหลายมิติและพัฒนาอย่างยั่งยืน