ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 สามารถจัดกิจกรรม ดูงานผู้สูงอายุ ณ บ้านบางแค 2 ได้

(10 พ.ย.63) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 92/2563 โดยมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกและในประเทศไทย จากนั้นคณะทำงานแต่ละด้าน และกลุ่มเขตได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น การตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนคลาย และการเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวในพื้นที่กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สำนักพัฒนาสังคมได้รายงานที่ประชุมว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำนักพัฒนาสังคม ได้ออกประกาศ เรื่อง งดการจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติงานจากหน่วยงาน และบุคคลภายนอกในบ้านผู้สูงอายุ บางแค 2 เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุในบ้านบางแค 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา อย่างไรก็ดีเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศดีขึ้น สำนักพัฒนาสังคมจึงได้ออกประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้หน่วยงาน และบุคคลภายนอกเข้ามาจัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน และฝึกภาคปฏิบัติในบ้านผู้สูงอายุบางแค 2 ได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่วันที่ 6 พ.ย.63 เป็นต้นไป โดยหน่วยงานและบุคลากรภายนอกที่เข้ามาจัดกิจกรรม ศึกษาดูงาน และฝึกภาคปฏิบัติ รวมทั้งผู้ที่จะเข้าไปติดต่อราชการ ต้องปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบและมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ที่ประชุมได้กำชับให้ 6 กลุ่มเขตกวดขันและสำรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายซึ่งแฝงตัวในกิจการประเภทต่างๆ ให้เข้าสู่การตรวจประเมินด้วยระบบ BkkCovid เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบบุคคลที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงและทำการ SWAB ต่อไป รวมทั้งกำชับผู้ประกอบการในพื้นที่ดูแลให้ผู้ที่เข้าไปใช้บริการสวมใส่หน้ากากอนามัย ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง และล้างมือก่อนใช้บริการทุกครั้งด้วย
————————