ก.เกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของประมงพื้นบ้าน ชุมชนชาวประมงเกาะปู ตำบลศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานของประมงพื้นบ้าน ชุมชนชาวประมงเกาะปู ตำบลศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง และเยี่ยมชมการดำเนินงานของ บ.ศิริคุณ กระบี่ จำกัด ผู้จำหน่ายสัตว์น้ำชั้นนำ พร้อมพบปะชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านไหนหนัง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่โครงการ Fisherman ‘s village resort นำร่อง

พร้อมร่วมรับฟังปัญหา และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งด้านการผลิตและการตลาด ให้เป็นไปตามนโยบายการตลาดนำการผลิต เชื่อมโยง และสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวในวิถีชุมชนประมง สู่ตลาดอย่างยั่งยืน ตามมาตรการของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทย โดยเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

……………………………………………………….