ผอ.GIZ เข้าพบ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งฯ พร้อมทั้งปรึกษาหารือถึงความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้านการพัฒนาเมืองและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย และมร.ไฮน์ริช กูเดอนุส ผู้อำนวยการโครงการแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในมิติการจัดการความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะทำงาน ในการเข้าเยี่ยมคารวะและแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งฯ พร้อมทั้งปรึกษาหารือถึงความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ด้านการพัฒนาเมืองและด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวม ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการปรึกษาหารือดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 10 อาคาร 10 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

…………………………….