กระทรวงแรงงาน เตือน รู้ทันกลโกง Co-Payment  พบกระทำผิด ต้องจ่ายคืนรัฐ และดำเนินคดีตามกฎหมาย

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เตือนนายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ หากตรวจสอบพบ ร่วมกันแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จไม่มีการจ้างงานจริง จะถูกยกเลิกเข้าร่วมโครงการและต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนให้ทั้งหมดคืน รวมทั้งถูกดำเนินการตามกฎหมาย

นายสุชาติ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co – payment) มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะประสบการณ์การทำงาน มีรายได้พียงพอที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายระดับครัวเรือนทั่วประเทศ  2. เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการ ให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยยังคงรักษาการจ้างงานเดิมควบคู่ไปด้วย ดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงมีมาตรการตรวจสอบและติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจ้างงานผู้จบการศึกษาใหม่ 260,000 อัตรา เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามวัตถุประสงค์โครงการ

“ในกรณีที่พบว่านายจ้าง/สถานประกอบการใด ไม่มีการจ้างงานเกิดขึ้นจริง หรือผู้จบการศึกษาใหม่มีเจตนาระบุวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิจริง ตลอดจนร่วมกันแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถูกยกเลิกเข้าร่วมโครงการและต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนให้ทั้งหมดคืน รวมทั้งถูกดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วย” รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ได้สั่งการสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ตรวจสอบยอดการจ่ายเงินเดือนของสถานประกอบการทุกราย หากยอดเงินเดือนที่นายจ้าง/สถานประกอบการจ่ายจริงน้อยกว่าร้อยละ 70 ของเงินเดือนในส่วนที่นายจ้างต้องจ่าย จะมีการตรวจติดตามทางโทรศัพท์ ตลอดจนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการนั้นๆ เพื่อดูสภาพการจ้างงาน หากพบไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะถูกยกเลิกเข้าร่วมโครงการ และต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่เข้าร่วมโครงการทุกรายเต็มจำนวน นับตั้งแต่เดือนที่ผิดเงื่อนไข

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย ตลอดจนต้องการตรวจสอบความคืบหน้าการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10  สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ระบุเป็นสถานที่ทำงาน หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วต้องการความช่วยเหลือเรื่องการรับ-จ่ายเงินค่าจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน