คุ้มครองสิทธิฯ พร้อมจับมือเครือสารสาสน์ เตรียมผลักดันสู่ รร.เอกชนต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นายเรืองศักดิ์  สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยนางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และได้รับเกียติจากนายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช.เข้าพบคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในเครือสารสาสน์นำโดย ดร.ทนันเดช ยงค์กมล ผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ผอ.สยมพร ทองเนื้อดี ผอ.วิรัศนันท์ เดชปานประสงค์ ผอ.รัตนาภรณ์ มู่รี่  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อหารือการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา  รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือ MOU และแผนปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ต่อไป

สำหรับการหารือในครั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนในเครือสารสาสน์มีความยินดีและพร้อมร่วมมือทางวิชาการกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนในทุกระดับการศึกษา รู้จักหน้าที่ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ปฎิบัติ กฎ กติกา และกฎหมาย ตลอดจน ขยายความร่วมมือไปยังผู้ปกครองนักเรียน และ ชุมชน  และพร้อมพัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของโรงเรียนเอกชน ต่อไป

……………………………………….