สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีการดำเนินงานดีเด่นด้านเอชไอวี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานที่มีการดำเนินงานดีเด่นด้านเอชไอวี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เสด็จไปพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานดีเด่นในการดำเนินงานด้านเอชไอวี โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

นายสาธิต กราบทูลรายงานว่า ในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กรมควบคุมโรคร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม จัดบริการคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี แก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษปล่อยตัวเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องและครบถ้วน อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายการจัดตั้งศูนย์บริการชุมชน และภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชนในระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่บูรณาการการดำเนินงานด้านโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และวัณโรค เพื่อยกระดับการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กร ภาคประชาสังคม และเรือนจำให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งนำไปสู่การบรรลุนโยบายยุติปัญหาเอดส์และวัณโรคของประเทศ การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ ศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการการดำเนินงานในกลุ่มผู้ต้องขังและกลุ่มประชากรหลักเข้าถึงบริการเชิงรุกอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กราบทูลรายงานว่า โครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม ได้จัดบริการคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซีแก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษปล่อยตัว ในเรือนจำนำร่อง 40 แห่ง จำนวน 30,359 ราย พบผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมากที่สุดร้อยละ 2.1 รองลงมาซิฟิลิสร้อยละ 1.78 และติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 1.05 นำเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการดูแลรักษา สำหรับศูนย์บริการชุมชนและภาคีเครือข่ายศูนย์บริการชุมชน ในระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ขณะนี้ผ่านการประเมินมาตรฐาน จำนวน 82 แห่ง และจะขยายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

สำหรับหน่วยงานที่เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย ประเภทเรือนจำที่จัดบริการคัดกรองเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิสในกลุ่มผู้ต้องขัง ตามโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม ดีเด่น จำนวน 10 ราย ประเภทศูนย์บริการชุมชนที่ทำประโยชน์ด้านการจัดบริการเอชไอวี/เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค จำนวน 9  ราย ส่วนใบประกาศเกียรติคุณ ประกอบด้วย เรือนจำที่จัดบริการคัดกรองเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิสในกลุ่มผู้ต้องขังตามโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคมและโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการคืนคนสุขภาพดีสู่สังคม รวมทั้งหมด 83 หน่วยงาน

…………………….