กรมเจ้าท่า เตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานตรวจเรือ รองรับการตรวจเรือไฟฟ้าในอนาคต

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดอบรมเจ้าพนักงานตรวจเรือ เพื่อเตรียมความพร้อม  รองรับการตรวจเรือสำหรับเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยมีนายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปลอดภัย เป็นประธานฯ และนายพิชัย แสงไฟ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 8501 อาคารเรียนริมน้ำ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเจ้าพนักงานตรวจเรือ ผู้แทนสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผู้แทนศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี และผู้แทนสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ เข้าร่วมอบรมฯ จำนวน 62 คน

นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่าฯ เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า ในฐานะรัฐเจ้าของธงเรือ รัฐเจ้าของท่าเรือ และรัฐชายฝั่ง มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ และการดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งพันธกิจที่สำคัญของกรมเจ้าท่า คือการมั่นใจได้ว่า เรือทุกลำที่ออกเดินทางไปในทะเลจะต้องมีความปลอดภัย แต่การที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ได้นั้น เจ้าพนักงานตรวจเรือ ถือเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะเป็นผู้รับรองว่าเรือที่ได้รับการตรวจนั้น มีมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง ดังนั้น เจ้าพนักงานตรวจเรือ จำเป็นจะต้องได้รับการอบรมอย่างเป็นระบบ ให้มีความรู้ตามมาตรฐานของ IMO ทั้งนี้ เรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าถือเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของทุกภาคส่วน และปัจจุบันได้มีการนำเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามาใช้งานจริงในประเทศไทย ซึ่งวันนี้กรมเจ้าท่าได้รับเกียรติจากสมาคมจัดชั้นเรือ นิปปอน ไคจิ เคียวไก (NIPPON KAIJI KYOKAI : NK) ประจำประเทศไทย มาเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ทั้งเรื่องนวัตกรรมใหม่ และเรื่องข้อบังคับกรมเจ้าท่าฯ อันจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการทำงานให้กับเจ้าพนักงานตรวจเรือทุกคน และเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายพิชัย แสงไฟ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ กล่าวเพิ่มเติมถึงความเป็นมาของการจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ว่า การตรวจเรือสำหรับเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า เจ้าพนักงานตรวจเรือถือเป็นบุคคลสำคัญ ที่ทำหน้าที่ตรวจเรือให้มีความปลอดภัย ดังนั้น เจ้าพนักงานตรวจเรือจำเป็นจะต้องได้รับการอบรมอย่างเป็นระบบ ให้มีความรู้ตามมาตรฐานขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ สำหรับเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ถือเป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจ และมีการนำเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านั้นมาใช้งานจริงในประเทศไทย และด้วยบทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานตรวจเรือมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการอบรมให้สอดคล้องนวัตกรรมใหม่และข้อบังคับกรมเจ้าท่าฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการทำงานให้กับเจ้าพนักงานตรวจเรือ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลต่อไป

……………………………………………