ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายไมตรี อินทุสุต ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) โดยมี นางวิไล มณีประสพโชค รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางลาวัณย์ อ่างแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 ชาวชุมชน และภาคีเครือข่ายให้การต้อนรับ ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการชุมชน Healthy Condo ชุมชนสุขภาวะ การบริหารจัดการขยะ และการฝึกอาชีพสตรีจากศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน

โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) อยู่ในความดูแลของฝ่ายบริหารงานชุมชน 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภืทอาคารแนวสูง จากโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประจำปี 2561 ซึ่งการประกวดในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนที่เคยได้รับรางวัล จำนวน 8 ชุมชน จาก 8 ปีที่ผ่านมา เข้าร่วมแข่งขันในระดับ “แชมป์ ชน แชมป์” ในปีที่ 9 นอกจากนี้ยังเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์การสหประชาชาติในเรื่อง “การจัดการขยะในชุมชน (Municipal Solid Waste Management)” เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day 2018) เมื่อครั้งที่ผ่านมา โดยมีจุดเด่นในด้านความสะอาด สามารถจัดการขยะอย่างเป็นระบบครอบคลุมทั้งชุมชน และมีการจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะรีไซเคิลในชุมชน รวมทั้งยังได้นำนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดนนทบุรีมาขับเคลื่อนให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะอีกด้วย
โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 4 ด้าน ได้แก่ องค์กร, ผู้นำ/แกนนำ, ชาวชุมชน และ กิจกรรมทางสังคม

การเคหะแห่งชาติมีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน จึงจัดทำโครงการประกวด “ชุมชนสดใส จิตใจงดงาม” เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการรณรงค์ให้ชาวชุมชนพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ชุมชนที่ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดชุมชนสดใส จิตใจงดงาม ประเภทอาคารแนวสูง คือ โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) และโครงการบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทอาคารแนวราบ คือ โครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น ระยะ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 และโครงการบ้านเอื้ออาทรประจวบคีรีขันธ์ (ปราณบุรี) ได้รับรางวัลชมเชย