วว.ต้อนรับคณะผู้นำนักศึกษาทั่วประเทศ เยี่ยมชม Shared Service ณ วว. เทคโนธานี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับคณะผู้นำนักศึกษาจากทั่วประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ จำนวนกว่า 200 คน ศึกษาดูงาน Shared Service ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานและขนส่งระบบทางราง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย ( ALEC ) ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ ( FISP) และศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  ซึ่งสามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอด เสริมสร้างศักยภาพของตนเอง รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นอาชีพต่อไปในอนาคต ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า ปทุมธานี