วว.ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่ สู่คนไทยมีดี”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่ สู่คนไทยมีดี พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องวิสัยทัศน์ในการสนับสนุน งานพัฒนาชุมชนด้วยบทบาทนักศึกษา โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมบรรยายพิเศษบทบาทภารกิจ วว. ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ/อุตสาหกรรม รองรับการเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในวันที่  5 พฤศจิกายน 2563  ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี

……………………………..