พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกจังหวัดสระแก้ว พร้อมผนึกพลังขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส

วันที่ 19 ต.ค.61 เวลา 13.00 น. ที่ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พลเอก สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานวันที่อยู่อาศัยโลก จังหวัดสระแก้ว “สานพลัง พม.และภาคี ก่อบ้านสร้างสุข เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน” พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินนิคมสร้างตนเอง โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ รองอธิบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้แทนหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ นอกจากนี้ มีการมอบงบประมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งมอบนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินนิคมสร้างตนเอง

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวว่า ทุกวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดเป็น วันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกประเทศในโลกให้ความสนใจกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ตลอดจนสิทธิพื้นฐานของการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับคนจนเมืองและคนไร้บ้านทั่วโลก โดยในทุกๆ ปี ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาล
ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้ทุกคนมีบ้านที่มั่นคงถาวรอย่างถ้วนหน้า โดยเน้นย้ำให้รัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยอย่างจริงจังและยั่งยืน เป็นการพัฒนาขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทุกคนที่พึงได้รับและเข้าถึง

ทั้งนี้ จากการขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยในจังหวัดสระแก้วนั้น ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว ได้บูรณาการ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนา สำรวจ และจัดระบบข้อมูล ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปให้เห็นภาพรวมของปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เพื่อหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับการหารือในการขอใช้ประโยชน์พื้นที่นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส เขตองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินให้กับราษฎรในพื้นที่ ซึ่งในปี 2560 ได้มีแนวทาง การจัดสรรที่ดิน 100 ไร่ เพื่อดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลผ่านศึก อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกับผู้เดือดร้อนดำเนินการพัฒนาผ่านกระบวนการสำรวจสภาพปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งตำบล และจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาระดับตำบล ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยมีผู้เดือดร้อนเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ และมีกลุ่มสมาชิกผู้รับประโยชน์ โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกกลาง ในการประสานงานกับภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า จากการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินทั้งตำบลผ่านศึก 1,244 ครัวเรือน พบว่า มีผู้ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินที่ต้องการปรับปรุงและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยบนที่ดินเดิม 232 ครัวเรือน ขาดแคลนที่ดินทำกิน 159 ครัวเรือน และต้องการที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย 79 ครัวเรือน จากนั้น จึงดำเนินกระบวนการพัฒนากลุ่มเป้าหมายผ่านระบบการออมทรัพย์ การออกแบบที่อยู่อาศัย การวางข้อตกลงในการอยู่อาศัย รวมถึงการพัฒนาสู่ การบริหารและจัดตั้งชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ ทั้งนี้ จากการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ตำบลผ่านศึกจึงได้จัดงานวันที่อยู่อาศัยโลกขึ้น ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการผนึกกำลังความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนงานและผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงจนประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการสร้างความมั่นคงให้กับชุมชนท้องถิ่นฐานราก ด้วยการปกป้องแหล่งผลิตอาหาร สร้างเศรษฐกิจ และทุนสัมมาชีพในชุมชน โดยเฉพาะการจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินนิคมสร้างตนเอง ระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผ่านศึก ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสระแก้ว โดยมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงของคนจนในชุมชนและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่รับผิดชอบของนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส สังกัด พส. ด้วยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา และสนับสนุนการพัฒนาที่ดินและที่อยู่อาศัย ภายใต้บันทึกความร่วมมือดังกล่าวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีกระบวนการออกแบบวางผัง และวางแผนการพัฒนาชุมชน ทั้งในด้านที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค สภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ในการนำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ครอบคลุมทุกมิติ ด้วยการร่วมกันพิจารณาวางหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินแบบแปลงรวมเพื่อเอื้ออำนวยต่อการจัดระบบการอยู่อาศัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน การร่วมกันปรับปรุง ซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมในการอยู่อาศัย และการร่วมกันกำหนดภูมิสถาปัตย์ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งการผนึกพลังร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาตามแผนงานของชุมชน การบูรณาการการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและเกิดรูปธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างครอบคลุมทุกมิติต่อไป
###############################