เตือนผู้ใช้รถใช้ถนน !!!…อุบัติเหตุจากรถไม่มีประกันภัย พ.ร.บ.“ไม่ได้รับความคุ้มครอง”

จากข้อมูล www.thairsc.com ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน พบว่าในรอบ 10 เดือนที่ผ่านมา     (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2563)

  • มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวนกว่า 12,000 ราย
  • มีผู้บาดเจ็บจำนวนกว่า 800,000 ราย
  • ผู้ที่เสียชีวิตมาจากรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 80 เป็นผู้ขับขี่ร้อยละ 79

โดยพบว่าในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ประสบภัยเพียง ร้อยละ 70 เท่านั้น ที่ได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามกฎหมายจาก พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เพราะรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. และยังมีผู้ประสบภัยจากรถจำนวน ร้อยละ 30 ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย นั้นเป็นเพราะเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย ทำให้ผู้ประสบภัยจากรถในส่วนนี้ ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ได้รับสิทธิที่พึงได้รับตามที่กฏหมายกำหนด ทำให้ต้องจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเองและต้องไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของรถ/ผู้ขับขี่คันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุด้วยตนเอง การจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญ ที่ผู้ใช้รถทุกคนจะต้องทำเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่าหากเกิดอุบัติเหตุทุกคนจะได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งหากรถที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุไม่มีการทำประกันภัย ก็จะมีความผิดตามกฎหมายและมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท รวมถึงผู้ที่นำรถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มาใช้ ก็จะมีความผิด มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท เช่นกัน

โดยความคุ้มครองประกันภัย พ.ร.บ. อุบัติเหตุจากรถ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทต่อคนกรณีบาดเจ็บหรือ 500,000 บาทต่อคนกรณีเสียชีวิต

สำหรับขั้นตอนการรับสิทธินั้นผู้ประสบภัยสามารถติดต่อใช้สิทธิได้ที่บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถหรือที่บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีสาขาให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ.และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ www.rvp.co.th หรือติดต่อ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง

“เกิดอุบัติเหตุจากรถ ผู้ประสบภัยต้องแจ้งเหตุทันที ได้ที่บริษัทกลางฯ โทร 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง”