“Digital Tourism Platforms โดยภาครัฐ : พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยจากฐานราก”

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พัฒนา Digital Tourism Platforms ด้วยแนวคิดดิจิทัลภาครัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น โดย มุ่งเน้นการนำเครื่องมือดิจิทัลของภาครัฐเข้าไปเติมเต็มเศรษฐกิจฐานรากในระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจและชาวบ้านในชุมชน/ท้องถิ่นทั่วประเทศ สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลนี้ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยที่มีภาครัฐยืนอยู่เคียงข้างในระบบออนไลน์ สร้างโอกาสใหม่ในการทำมาหากิน และสามารถเข้าถึงมาตรการในการให้การช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่านระบบ Digital Tourism Platforms ได้ โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ในส่วนของนักท่องเที่ยวและประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

(1) เว็บไซต์ “www.thailandtourismdirectory.go.th” และ Mobile Application – “Thailand Tourism Directory” เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นทางการของประเทศที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ รวมถึงมีกลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีข้อมูลที่ผ่านการ Verify แล้ว จำนวนกว่า 86,512 รายการ ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว ข้อมูลเส้นทาง ข้อมูลที่พัก ข้อมูลสปา ข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ข้อมูลร้านอาหาร ข้อมูลร้านค้าของฝาก เป็นต้น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีจำนวนผู้เข้าชมข้อมูลมากกว่า 1,449,681 Pageviews/ Unique Session

(2) เว็บไซต์ “Thai Local Travel Guide” ภายใต้ www.thailandtourismdirectory.go.th เป็นสารบัญกลางในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว ตามนโยบายการกระจายรายได้จากเมืองหลักไปพื้นที่เมืองรอง และการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรการการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง ปี 2561

(3) เว็บไซต์ “DT. Blog” ภายใต้ www.thailandtourismdirectory.go.th เข้าถึงข้อมูลดิจิทัลของผู้เข้าประกวดในกิจกรรมการแข่งขันบอกเล่าเรื่องราว (Storytelling) ปี 2561 ในหัวข้อ “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย” จำนวน 1,226 เรื่องราว จากจำนวนผู้สมัครแข่งขันทั้งสิ้น 2,206 คน

(4) เว็บไซต์ “DT. Clinic” ภายใต้ www.thailandtourismdirectory.go.th เข้าถึงข้อมูลดิจิทัลผลงานที่โดดเด่นในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผ่านช่องทาง Line@ @Tourism1 – แจ้งมาซ่อมได้, @Tourism2 – ร่วมด้วยช่วยให้ดัง, @Tourism3 – พัฒนาคน บริการของไทย

​ในส่วนของข้อมูลดิจิทัลเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ ผ่านทาง www.thailandtic.com ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ ข้อมูลสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวประจำเดือน, ข้อมูลแนวโน้มด้านการท่องเที่ยว, ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์และเขตพื้นที่พิเศษ, ข้อมูลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว, ข้อมูลการลงทุนด้านการท่องเที่ยว, ข้อมูลสถิติการเดินทางเข้า-ออกประเทศ, ข้อมูลบุคลากรด้านการท่องเที่ยว, ข้อมูลธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยนำเสนอในรูปแบบของ Visualization แบบหลายมุมมอง ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลได้ผ่านทาง Website และ Smart Phone ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนท่านผู้ประกอบการธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้ามาตรวจสอบข้อมูลของท่านเองใน Thailand Tourism Directory ทั้งทาง Website และ Mobile Application ต่อไปการจัดสรรงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระทรวง ฯ จะอ้างอิงข้อมูลของท่านจาก Directory นี้ ท่านสามารถคลิกเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ทุกเวลาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในกรณีที่พบว่าข้อมูลดิจิทัลของท่านไม่ถูกต้อง ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกกับทาง Directory ผ่านหน้าจอของระบบ ท่านจะสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลกับทางกระทรวง ฯ ได้ ในกรณีที่ไม่พบข้อมูลของท่าน ขอให้ท่านติดต่อศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ของกระทรวง ฯ หมายเลขติดต่อ 095 252 4861, 095 239 9934, Line id : motsdt, Facebook : tdtc – Thailand Digital Tourism Center สำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ต้องการแสดงความเห็นในด้านต่าง ๆ กับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถเสนอแนะผ่านช่องทาง Line @Tourism1 – แจ้งมาซ่อมได้, @Tourism2 – ร่วมด้วยช่วยให้ดัง, @Tourism3 – พัฒนาคน บริการของไทย

———————————————————-
“WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศไทย”